Home > Kiến thức hữu ích > Cấu hình hạn chế mã độc chạy trên máy chủ riêng VPS

Cấu hình hạn chế mã độc chạy trên máy chủ riêng VPS

Tấn công mạng ngày càng nguy hiểm và tinh vi với nhiều cách thức khác nhau tuy chúng ta không thể đoán trước được khi nào chúng ta bị tin tặc tấn công nhưng chúng ta hoàn toàn có thể phòng chống cũng như giảm thiệt hại khi một cuộc tấn công xảy ra trên VPS máy chủ của chúng ta

Đối với dịch vụ vps quý khách thường đặt cho mình thay vì một website trên một vps mà quý khách thường đặt nhiều website trên một vps nên khi bị tấn công mạng xảy ra trên một website sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ hệ thống website khác cùng server thậm chí sẽ bị mất quyền điều khiển root của vps. Trong loạt bài hướng dẫn này phòng kỹ thuật tại sẽ hướng dẫn quý khách cấu hình vps đảm bảo an toàn nhất cho các website đang chạy

  1. Bật chức năng safe_mode của php

Để bật được chức năng này quý khách cần sửa file php.ini bằng lệnh sau đây

   nano /etc/php.ini 

Tìm dòng safe_mode  sau đó đổi off thành on. Sau khi đã đổi safe_mode  từ off sang on thì chức năng run command ( chức năng thực thi các câu lệnh ) ở trên code php cũng không hoạt động nữa.

Vẫn trong fle php.ini chúng ta vô hiệu hóa chức năng shell php bằng cách disable các functions mà mã độc thường sử dụng      

Tìm dòng  “disable_functions =” sau đó thêm vào các lệnh này để tắt các hàm chức năng nhạy cảm: system, exec, shell_exec, passthru, pcntl_exec, putenv, proc_close, proc_get_status, proc_nice, proc_open, proc_terminate, popen, pclose, set_time_limit, ini_alter, virtual, openlog, escapeshellcmd, escapeshellarg, dl, curl_exec, parse_ini_file, show_source, ini_set

 

 

Quý khách nhấn ctrl+o và enter sau đó nhấn ctrl+x để thoát 

Khởi động lại server bằng lệnh reboot

Hoặc nếu quý khách dung apache thì có thể dung lệnh service httpd restart

Sau khi disable chức năng các lệnh này ta up bất kỳ malware nào có đuôi .php đều vô tác dụng, không thể upload, tạo thư mục,  tạo file, chmod,  xóa,  chỉnh sửa file, thư mục ...  Nghĩa là sau khi hacker upload được malware lên thì cũng không thể làm gì, không thể thực hiện bất kỳ thao tác nào can thiệp vào server. Tuy nhiên chỉ disable các hàm php này nếu vô tình hacker có được tài khoản hosting thì vẫn có thể upload shell perl hay còn gọi là cgi và thực hiện các câu lệnh ở trên đó. Vì vậy để an toàn ta cần tắt cả chức năng perl

-  Tắt chức năng chạy perl và cgi:   

 chmod 700 /usr/bin/perl

Khi đó nếu có mã độc CGI thì sẽ không thể thực thi được
-   Không cho view danh sách user trên server: 

 chmod 700 /etc/passwd

Chú ý khi quý khách dung lệnh chmod 700 /etc/passwd thí một số dịch vụ có thể bị ảnh hưởng quý khách cần lưu ý khi chạy các phần mềm khác!