Home > Dịch vụ Cloud > Cloud Server > Hệ Điều Hành Ubuntu > Cài đặt WordPress trên Ubuntu 12.04

Cài đặt WordPress trên Ubuntu 12.04

Trước khi tiến hành cài đặt WordPress, server cần cài đặt sẵn LEMP hoặc LAMP.

Các bước cài đặt WordPress

Tải WordPress

Đến folder www (hoặc folder chứa nội dung website)

cd /var/www/
wget http://wordpress.org/latest.tar.gz

Giải nén

tar -xzvf latest.tar.gz

Tạo WordPress MySQL Database và User

Xem hướng dẫn thao tác database bằng dòng lệnh. Ví dụ mình tạo database wordpress, user wordpressuser với password password để sử dụng.

Cài đặt WordPress

Tạo file wp-config.php

cp ./wordpress/wp-config-sample.php ./wordpress/wp-config.php

Chỉnh sửa file

sudo nano ./wordpress/wp-config.php

Điền thông tin database, user, password vào

// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'wordpress');

/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'wordpressuser');

/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'password');

Lưu và thoát.

Copy tất cả file trong folder wordpress ra ngoài folder www

sudo rsync -avP ./wordpress/ .

Thay đổi ownership folder chứa WordPress

sudo chown www-data:www-data * -R 
sudo usermod -a -G www-data wordpress

Giờ bạn có thể tiến hành cài đặt WordPress bằng cách truy cập http://site.com/wp-admin/install.php rồi đó.