Home > Dịch vụ Cloud > Cloud Server > Hệ Điều Hành Ubuntu > Hướng dẫn cài đặt VNC Server trên Ubuntu

Hướng dẫn cài đặt VNC Server trên Ubuntu

Để quản lý VPS thì cách hiệu quả nhất là sử dụng thông qua các dòng lệnh Linux. Tuy nhiên, có nhiều bạn lại quen thuộc với giao diện GUI hoặc muốn chạy các ứng dụng desktop trên Ubuntu nên hôm nay Tenten xin viết bài hướng dẫn mọi người cách thức cài đặt VNC Server trên VPS Ubuntu.

Trong bài hướng dẫn này, Tenten sẽ tiến hành cài đặt TightVNC Server trên Ubuntu Server để có thể remote đến VPS được.

Đầu tiên bạn cần chuẩn bị một VPS cài đặt sẵn Ubuntu, mình dùng phiên bản Ubuntu 16.04 x64.

1. Cài đặt VNC Server

– Cập nhật hệ thống Ubuntu.

apt-get update
apt-get upgrade -y

– Cài đặt VNC Server, GUI (xubuntu-desktop với xfce4) kèm theo trình duyệt Firefox. Nếu trong quá trình cài đặt bạn được hỏi cấu hình bàn phím, hãy chọn English US nhé.

apt-get install xubuntu-desktop xfce4 firefox nano vnc4server -y

2. Cấu hình VNC Server trên Ubuntu

– Tạo VNCServer start script với nội dung như bên dưới:

vim /etc/init.d/vncserver
#!/bin/bash
unset VNCSERVERARGS
VNCSERVERS=""
[ -f /etc/vncserver/vncservers.conf ] && . /etc/vncserver/vncservers.conf
prog=$"VNC server"
start() {
 . /lib/lsb/init-functions
 REQ_USER=$2
 echo -n $"Starting $prog: "
 ulimit -S -c 0 >/dev/null 2>&1
 RETVAL=0
 for display in ${VNCSERVERS}
 do
 export USER="${display##*:}"
 if test -z "${REQ_USER}" -o "${REQ_USER}" == ${USER} ; then
 echo -n "${display} "
 unset BASH_ENV ENV
 DISP="${display%%:*}"
 export VNCUSERARGS="${VNCSERVERARGS[${DISP}]}"
 su ${USER} -c "cd ~${USER} && [ -f .vnc/passwd ] && vncserver :${DISP} ${VNCUSERARGS}"
 fi
 done
}
stop() {
 . /lib/lsb/init-functions
 REQ_USER=$2
 echo -n $"Shutting down VNCServer: "
 for display in ${VNCSERVERS}
 do
 export USER="${display##*:}"
 if test -z "${REQ_USER}" -o "${REQ_USER}" == ${USER} ; then
 echo -n "${display} "
 unset BASH_ENV ENV
 export USER="${display##*:}"
 su ${USER} -c "vncserver -kill :${display%%:*}" >/dev/null 2>&1
 fi
 done
 echo -e "\n"
 echo "VNCServer Stopped"
}
case "$1" in
start)
start $@
;;
stop)
stop $@
;;
restart|reload)
stop $@
sleep 3
start $@
;;
condrestart)
if [ -f /var/lock/subsys/vncserver ]; then
stop $@
sleep 3
start $@
fi
;;
status)
status Xvnc
;;
*)
echo $"Usage: $0 {start|stop|restart|condrestart|status}"
exit 1
esac

– Thiết lập quyền cho VNCServer Start Script

chmod +x /etc/init.d/vncserver

– Thiết lập VNCServer luôn khởi động cùng hệ thống Ubuntu.

update-rc.d vncserver defaults 99

– Tạo user đăng nhập VNC: Bạn có thể remote desktop đến Server bằng tài khoản nào cũng được. Để bảo mật, mình sẽ tạo riêng tài khoản vncuser chuyên dùng remote.

adduser vncuser

Chọn password đăng nhập. Những thông tin tiếp theo bạn có thể nhấn Enter để mặc định.

Enter new UNIX password: nhập_mật_khẩu
Retype new UNIX password: nhập_lại_mật_khẩu
passwd: password updated successfully
Changing the user information for vncuser
Enter the new value, or press ENTER for the default
 Full Name []:
 Room Number []:
 Work Phone []:
 Home Phone []:
 Other []:
Is the information correct? [Y/n] y

– Tạo cấu hình VNC Server trong thư mục /etc/vncserver

mkdir -p /etc/vncserver
vim /etc/vncserver/vncservers.conf

Copy đoạn sau vào, dòng đầu tiên là VNC port và VNC user, nếu bạn muốn thêm user thì điền thêm ở dòng này. Dòng tiếp theo là kích thước màn hình khi connect VNC.

VNCSERVERS="1:vncuser"
VNCSERVERARGS[1]="-geometry 1024x768"

– Truy cập tài khoản vncuser đểtThiết lập mật khẩu đăng nhập VNC.

su vncuser

Khởi động VNC server với tài khoản này để tiến hành cài đặt

vncserver

Tiếp theo VNC sẽ hỏi bạn password để kết nối remote cho tài khoản này, bạn hãy nhận vào password mong muốn.

vncuser@hocvps:~$ vncserver

You will require a password to access your desktops.

Password: nhập_mật_khẩu
Verify: nhập_lại_mật_khẩu
xauth: file /home/vncuser/.Xauthority does not exist

New 'tenten:1 (vncuser)' desktop is tenten:1

Creating default startup script /home/vncuser/.vnc/xstartup
Starting applications specified in /home/vncuser/.vnc/xstartup
Log file is /home/vncuser/.vnc/tenten:1.log

– Chỉnh sửa Xstartup file để đảm bảo luôn khởi động xfce4 thay vì gnome.

vim ~/.vnc/xstartup

Điền nội dung bên dưới, phần nào có rồi thì để nguyên.

#!/bin/sh
unset SESSION_MANAGER
unset DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS
startxfce4 &
[ -x /etc/vnc/xstartup ] && exec /etc/vnc/xstartup
[ -r $HOME/.Xresources ] && xrdb $HOME/.Xresources
xsetroot -solid grey
vncconfig -iconic &

– Cuối cùng, khởi động lại Ubuntu Server

exit
reboot

3. Kết nối VNC Server

Bạn cài đặt TightVNC for Windows rồi tiến hành kết nối tới server với địa chỉ IP và port là 1 như mình cài đặt bước trước. Tiếp theo cần nhập password.

Nếu mọi việc thành công, lần đầu kết nối bạn sẽ được hỏi như hình dưới, hãy chọn “Use default config

Giờ server đã sẵn sàng để bạn sử dụng rồi đó.

Chúc bạn thành công!