Home > Email server > S3mail (Email marketing)

S3mail (Email marketing)

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ S3mail
Bước 1: Đăng nhập tại: https://s3mail.tenten.vn/Account/login Nhập user, pass...
Cách chuyển đổi file excel .xls sang .csv để import vào danh sách S3mail
Cách chuyển đổi file excel .xls sang .csv để import vào danh sách? Để tạo một d...