Home > Email server > S3mail (Email marketing) > Hướng dẫn sử dụng dịch vụ S3mail

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ S3mail

Bước 1:

Đăng nhập tại: https://s3mail.tenten.vn/Account/login

Nhập user, password

18.PNG

Bước 2: Tạo danh sách email

1.PNG

 

Bước 3: Nhập tên danh sách khách hàng -> Kích vào Tạo mới

2.PNG

 

Bước 4: Kích vào dấu mũi tên để chọn thao tác cần làm Nhập danh sách

 

3.PNG

Bước 5:

5.1. Kích Choose File

Yêu cầu: danh sách email phải thuộc dạng file excel (.csv) hoặc text (.txt)

-> Kích Danh sách tải lên

4.PNG

File danh sách sẽ có dạng như sau:

19.PNG

 

5.2. Kích vào dấu mũi tên: Chọn tên của cột -> Kích Lưu

 

Screenshot (107).png

5.3. Nếu muốn đặt tên khác cho cột kích vào Tạo một cột mới

Nhập tên cột -> Chọn dạng nhập

Screenshot (108).png

 

5.4.  Thực hiện tương tự như bước 4.2

5.5. Lưu danh sách hiện ra màn hình nhập thành công

5.2.PNG

Bước 6:

6.1. Kích vào tên danh sách khách hàng để thêm vào các trường dữ liệu

Kích vào Cài đặt -> kích vào ô Danh sách các trường...

5.3.PNG

6.2. Sửa tên trường muốn thay đổi

-> Kích Lưu lại

(Nhằm mục đích khi gửi email sẽ tự động sửa tên khách hàng, số điện thoại, các con số… theo địa chỉ emai trong danh sách đã nhập)

5.4.PNG

Bước 7:

Tạo chiến dịch

Kích vào Chiến dịch -> Kích vào dấu mũi tên bên cạnh chữ Tạo chiến dịch

Có 2 kiểu là Text và HTML, chọn 1 trong 2 hình thức

6.PNG

Bước 8:

Nhập Tên chiến dịch

         Tiêu đề email (tiêu đề khách hàng, đối tác sẽ nhận được)

          Lựa chọn email nếu là danh sách email đã có sẵn

 

7.PNG

Bước 9:

  • Chiến dịch dạng TEXT:

Nhập nội dung email muốn gửi

(Sử dụng một số trường như trong hướng dẫn nếu cần thiết)

 

8.PNG

 
  • Chiến dịch dạng HTML:

9.1. Nếu chọn các mẫu email có sẵn kích vào chữ Chọn ở kiểu email đó

Email chưa thiết kế sẵn là email Blank layout

13.PNG

9.2. Có thể gửi mail dạng TEXT với các thao tác chỉnh sửa phông chữ, chèn ảnh, gắn link…

17.PNG

9.3. Nếu nhập email dạng HTML có thiết kế kích vào biểu tượng Mã HTML

Paste nội dung email dạng Notepad++

14.PNG

 

9.4. Kích lại biểu tượng Mã HTML một lần nữa để hiện thị dạng HTML.

15.PNG

 

9.5. Kích vào dấu mũi tên bên cạnh chữ Xem trước để có thể thực hiện các thao tác:

Xem trước (xem tổng thể toàn bô email trước khi gửi như kiểu chữ, link...)

Kiểm tra HTML

Kiểm tra Spam

16.PNG

 

Bước 10:

Chọn danh sách khách hàng muốn gửi

Kích Chỉnh sửa -> Chọn danh sách -> Thêm

9.PNG

Bước 11:

Thiết lập thời gian muốn gửi trong trường hợp không gửi ngay

Kích Đặt lịch gửi -> Chọn thời gian mong muốn -> Done

10.PNG

 

Bước 12:  

Chọn Gửi

11.PNG

Bước 13: Chọn Gửi nếu muốn tiếp tục gửi

                Hoặc Hủy bỏ nếu muốn chỉnh sửa nội dung

12.PNG