Home > Hosting > Mẫu Website Builder > Cách upload mẫu Website Builder

Cách upload mẫu Website Builder

B1: quý khách truy cập đường dẫn sau để download dữ liệu mẫu giao diện về theo đường dẫn: https://websitebuilder.tenten.vn/

B2: upload dữ liệu

Giải nén dữ liệu các bạn chuột phải vào file zip vừa upload và chọn Extract để giải nén dữ liệu

Khởi tạo database, user và gắn quyền user với database.

Tạo database

Tạo user database

Phân quyền user với database

Cấu hình lại chuỗi kết nối database với thông tin bạn đã tạo ở trên, do code trên sử dụng framework cakephp nên cần sửa lại ở 2 chỗ theo đường dẫn sau:

[thư mục code web]/app/Config/database.php

[thư mục code web]/s2cpanel/app/Config/database.php

Sau đó sửa lại 3 dòng theo thông tin bạn đã khai báo tạo database, user, password trước đó.

Thế là sắp hoàn tất bây giờ bạn cần upload dữ liệu database mà bạn đã download ở trên với file có định dạng .SQL

Bây giờ cần sửa lại thông tin theo dữ liệu của bạn như mail mật khẩu

Ở mục password các bạn chọn MD5 sau đó điền mật khẩu mà bạn cần thiết đặt cũng như email của bạn vào--> Thực hiện để lưu lại.

Vậy là xong và đây là thành quả

Thông tin quản trị theo định dạng sau: [tên miền]/s2cpanel --> điền thông tin mà bạn đã thay đổi ở trên để vào giao diện quản trị web.