Home > Hosting > Failover Hosting > Hướng dẫn tắt "hỏi" tài khoản ftp trong wordpress website [Video]

Hướng dẫn tắt "hỏi" tài khoản ftp trong wordpress website [Video]