Home > Hosting > Failover Hosting

Failover Hosting

Ba lưu ý cực hữu ích về cơ cơ dữ liệu.
1. Sai thông tin đường dẫn website. Khi chuyển dữ liệu sang website mới hay thự...
3. FileManager - Quản lý file chuyên nghiệp
B1: Trên Menu, chọn “File Manager” B2: Mã nguồn của các site đã được phân theo ...