Home > Hosting > SecureWEB Hosting

SecureWEB Hosting

14. Hướng dẫn đổi mật khẩu hosting.
Để đổi mật khẩu hosting các bạn đăng nhập vào hosting chọn setting > change p...
12. Xoá website
Vào 1 thời điểm nào đó, các bạn cần xoá website đi tạo lại các bạn có thể thao t...
4. FileManager - Quản lý file chuyên nghiệp
B1: Trên Menu, chọn “File Manager” B2: Mã nguồn của các site đã được phân theo ...