Home > Kiến thức hữu ích > Tên miền là gì ?

Tên miền là gì ?

* Tên miền (theo TT09/2008/TT-BTTTT): là tên được sử dụng để định danh địa chỉ Internet của máy chủ gồm các dãy ký tự cách nhau bằng dấu chấm “.”
Ví dụ: tenten.vn ; Runsystem.net; Onamae.com; tencongty.com