Home > Kiến thức hữu ích > Tại sao Email tôi gởi bị xem là Spam hoặc không đến được đúng địa chỉ tôi cần?

Tại sao Email tôi gởi bị xem là Spam hoặc không đến được đúng địa chỉ tôi cần?

Chúng tôi không theo dõi nội dung bạn gởi đi, cho ai, làm gì, gởi như thế nào... 
- Email bị đánh giá là Spam thường là do người dùng của Yahoo/Gmail/Hotmail/AOL… nhấn vào nút đánh dấu Spam (Mark as Spam).
- Do tính chất của shared web hosting là sử dụng chung đối với nhiều khách hàng trên cùng một địa chỉ máy chủ gửi email,  việc quý khách hoặc một khách hàng trong cùng hệ thống cố tình lạm dụng các địa chỉ email để gửi thư quảng cáo, marketing sẽ làm ảnh hưởng tới nhiều khách hàng khác trong cùng hệ thống. Khi đó, hoặc email của quý khách sẽ bị gửi trả lại hoặc bị loại bỏ trên máy chủ nhận thư mà không có bất kỳ thông báo gì về email của bạn.