Home > Chứng Thư Số SSL > [ Apache ] Chuyển tiếp từ http thành https thông qua file .htaccess

[ Apache ] Chuyển tiếp từ http thành https thông qua file .htaccess

Do có nhiều khách hàng của TENTEN đã hỏi về việc: Làm thế nào để tự động chuyển tiếp khi truy cập vào website ở dạng http://<Tên_Miền> sẽ tự động chuyển thành đường dẫn sử dụng chứng thư số: https://<Tên_Miền>. 
Bài viết này sẽ hướng dẫn thực hiện việc này thông qua cơ chế của mod_rewirte trên nên webserver sử dụng apache.
- Trong file .htaccess,  thêm vào phía dưới dòng: 
RewriteEngine On
RewriteBase /
 các dòng sau: 
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI}
 
Lưu lại file .htaccess.
 
- Như vậy, mỗi khi truy cập vào website, file .htaccess sẽ tự động chuyển tiếp sang đường dẫn có sử dụng ssl.