Home > Hướng Tạo Tài Khoản SFTP và lấy file backup

Hướng Tạo Tài Khoản SFTP và lấy file backup

Bạn click chọn site WordPress

1

Mục SFTP Account -> Chọn + Account để tạo 1 tài khoản sftp

2 3

Thông tin kết nối sftp đã tạo

4

Tiếp theo bạn dùng phần mềm FileZilla để kết nối theo ảnh sau:

Lưu ý : mục host bạn để là SFTP://SeverName

5

Sau đó bạn đến đường dẫn thư mục đã tạo file backup trước đó ( hình 2) đế dow file về máy.