Home > Chứng Thư Số SSL > Cài đặt SSL trên Window > Hướng dẫn cài đặt SSL trên VPS Windows sử dụng XAMPP

Hướng dẫn cài đặt SSL trên VPS Windows sử dụng XAMPP

1. Tạo thư mục chứa file chứng chỉ SSL

Sau khi Remote vào VPS quý khách truy cập ổ C và tạo thư mục ssl để chứa file chứng chỉ SSL

 

Tiếp theo quý khách truy cập thư mục SSL mới tạo để tạo các file chứng chỉ cần thiết.

Lưu ý: Trước khi tạo file quý khách cần bật hiển thị phần mở rộng của file để tránh lỗi khi tạo file bị thêm đuôi txt

2. Bật Hiển thị phần mở rộng của file trên VPS sử dụng windows

3. Tạo file chứa Private key

Sau khi đã bật hiển thị phần mở rộng của file, quý khách tiến hành tạo file chứa Private key trong thư mục ssl (Đã tạo ở bước trên). Trong ví dụ này chúng ta tạo file có tên tenten-prikey.key

 

Dán nội dung Private Key vào và Save file

4. Tạo file chứa CRT và CA

Sau khi đã tạo file chứa Private Key quý khách tạo tiếp file chứa nội dung CRT  CA. Trong ví dụ này chúng ta tạo file hostvn-cert.crt

Dán nội dung CRT và CA vào và lưu file

5. Sửa file Vhost

Tiếp theo để website có thể chạy được SSL quý khách cần sửa file vhost của website. Theo mặc định file vhost sẽ nằm trong thư mục sau C:\xampp\apache\conf\extra\

Mở file httpd-vhosts.conf và cấu hình tương tự trong ảnh

<VirtualHost demoxampp.tenten.vn:443>
    DocumentRoot "C:/xampp/htdocs/demoxampp.tenten.vn"
    ServerName demoxampp.tenten.vn
    SSLEngine On
    SSLCertificateFile "C:/ssl/tenten-cert.crt"
    SSLCertificateKeyFile "C:/ssl/tenten-prikey.key"
    <Directory "C:/xampp/htdocs/demoxampp.tenten.vn">
    Order allow,deny
    Allow from all
    </Directory>
</VirtualHost>

Lưu ý: Thay đường dẫn tới file crt và file key tại 2 dòng sau theo đúng đường dẫn và tên file quý khách đã tạo

SSLCertificateFile "C:/ssl/tenten-cert.crt"
SSLCertificateKeyFile "C:/ssl/tenten-prikey.key"

Sau đó quý khách tiến hành khởi động lại Apache bằng cách Stop và Start Apache trên XAMPP Control Panel

 

Sau khi đã hoàn thành các bước trên quý khách cần kiểm tra lại mã nguồn và đảm bảo rằng đã thay toàn bộ link http trong mã nguồn thành https.