Home > Kiến thức hữu ích > Lỗi magento khi truy cập quản trị categories

Lỗi magento khi truy cập quản trị categories

Khi gặp tình trạng không thể thêm được categories, vì lý do nào đó mà mục này hiển thị cả các dòng code.

Trường hợp này do file: app/design/adminhtml/default/default/template/catalog/category/edit.phtml đã bị thay đổi dẫn.
Cách xử lý: mơ file edit.phtml  
Tìm đoạn sau và comment 
catch (e) {
alert(e.message);
};
Và sửa thành:
/*catch (e) {
alert(e.message);
};*/
Lưu lại file.