Home > Đã phát hiện Trạng thái lập chỉ mục vấn đề trên trang web – Lỗi máy chủ (5xx)

Đã phát hiện Trạng thái lập chỉ mục vấn đề trên trang web – Lỗi máy chủ (5xx)

Lỗi 1 url / 1 nhóm url cụ thể

Trường hợp bạn chỉ nhận được báo lỗi 1 link thay vì toàn trang web. Nội dung 1 mẫu thông báo trong webmaster tool (Search Console) như sau:

"Kính gửi chủ sở hữu của https://TENTEN.VN/,

Search Console đã xác định rằng trang web của bạn bị ảnh hưởng bởi 1 vấn đề mới liên quan đến Trạng thái lập chỉ mục . Điều này nghĩa là Trạng thái lập chỉ mục có thể bị ảnh hưởng xấu trong kết quả của Google Tìm kiếm. Chúng tôi khuyên bạn nên xem lại và cân nhắc việc khắc phục vấn đề này."
Vấn đề mới tìm thấy:

Lỗi máy chủ (5xx)

Các cách khắc phục như sau:

Cách 1: Kiểm tra link có tồn tại hay không. Có thể do Google đã index, Bạn sửa link, xóa bài viết, page… Trường hợp chủ động do Bạn làm, Bạn có thể thông báo với google từ webmaster là “Đã khắc phục xong?”

Cách 2: Lỗi do url đó gắn mã “noindex”

Cách 3: Bạn có thể xóa và tạo lại url đó với nội dung tương tự.

 

Nhóm lỗi máy chủ 5xx bao gồm:

500 Internal Server Error
A generic error message, given when an unexpected condition was encountered and no more specific message is suitable.
501 Not Implemented
The server either does not recognize the request method, or it lacks the ability to fulfil the request. Usually this implies future availability (e.g., a new feature of a web-service API).
The server was acting as a gateway or proxy and received an invalid response from the upstream server.
503 Service Unavailable
The server is currently unavailable (because it is overloaded or down for maintenance). Generally, this is a temporary state.
504 Gateway Timeout
The server was acting as a gateway or proxy and did not receive a timely response from the upstream server.
505 HTTP Version Not Supported
The server does not support the HTTP protocol version used in the request
506 Variant Also Negotiates (RFC 2295)
Transparent content negotiation for the request results in a circular reference.
507 Insufficient Storage (WebDAV; RFC 4918)
The server is unable to store the representation needed to complete the request.
508 Loop Detected (WebDAV; RFC 5842)
The server detected an infinite loop while processing the request (sent in lieu of 208 Already Reported).
510 Not Extended (RFC 2774)
Further extensions to the request are required for the server to fulfil it.
511 Network Authentication Required (RFC 6585)
The client needs to authenticate to gain network access. Intended for use by intercepting proxies used to control access to the network (e.g., “captive portals” used to require agreement to Terms of Service before granting full Internet access via a Wi-Fi hotspot).