Home > Hosting > Failover Hosting > 7. Quản lý MySQL từng website với Auto login [Video]

7. Quản lý MySQL từng website với Auto login [Video]

Xem video hướng dẫn tại đây

Với Failover Hosting, bạn có thể dễ dàng truy cập hệ thống cơ sở dữ liệu MySQL của từng website với tính năng Auto login bằng cách: Chọn “MySQL Manager” trên Menu => Bấm vào icon login