Trang chủ > Hosting > Câu hỏi thường gặp > Làm thế nào để ASP.NET kết nối được MSSQL?

Làm thế nào để ASP.NET kết nối được MSSQL?

Sau khi tạo db từ CPanel bạn thiết lập code như sau:
Dim Connect As SqlClient.SqlConnection = New SqlClient.SqlConnection("Data Source=10.0.0.109;Initial Catalog=dbname;User Id=username;Password=password")

Ví dụ:
 Private Function IsConnect() As Boolean

Dim res As Boolean = False
'Data Source=10.0.0.109;Initial Catalog=master;User Id=sa;Password=
Dim Connect As SqlClient.SqlConnection = New SqlClient.SqlConnection("Data Source=10.0.0.109;Initial Catalog=testconnectsql;User Id=languser;Password=17tA1397Wt1")
Dim AD As SqlClient.SqlDataAdapter = New SqlClient.SqlDataAdapter("SELECT * FROM dbo.table1 ", Connect)
Dim Rs As New DataSet()
Try
Connect.Open()
AD.Fill(Rs)
Connect.Close()
Return True
Catch ex As Exception
Return False
End Try

End Function
  Protected Sub form1_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles form1.Load

Response.Write(IIf(IsConnect()=true, "Connect ok", "Connect not ok"))

End Sub

*  Tenten không hỗ trợ kết nối trực tiếp từ máy cá nhân của khách tới database, chỉ kết nối từ hosting của quý khách trên server của Tenten. Để đảm bảo an toàn và bảo mật.