Trang chủ > Dịch vụ Cloud > Cloud Server > Hệ điều hành Windows

Hệ điều hành Windows

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình SQL Server Express 2014
**1- Download SQLServer 2014** Bạn có thể download SQLServer Express 2014, bao...
Hướng dẫn cài đặt DNS trên Windows Server 2012
DNS (Domain Name System) là một hệ cơ sở dữ liệu phân tán dùng để ánh xạ giữa cá...
Hướng dẫn thêm ổ đĩa bổ sung trên Cloud sử dụng hệ điều hành Window Server
Bước 1: Đăng ký ổ đĩa bổ sung - Với dịch vụ Cloud Server để thêm ổ đĩa bổ sung ...