Home > Hosting > Failover Hosting > 13. Thay đổi mật khẩu Failover Hosting

13. Thay đổi mật khẩu Failover Hosting

Người dùng có thể dễ dàng thay đổi mật khẩu bằng cách:

B1: Trên Menu, chọn “Change Password”

B2: Điền password cũ và password mới vào form thông tin => Chọn “Submit”