Home > Dịch vụ Cloud > Cloud Server > Hệ điều hành Windows > Hướng dẫn cài đặt SQL Server Express 2008

Hướng dẫn cài đặt SQL Server Express 2008

1- Download

Chúng ta download SQLServer Express 2008 Release 2, bao gồm cả công cụ trực quan, tại:

Bạn có thể download theo 2 cách:

  1. Download 2 file tại (1) và (2)

    • (1) để cài đặt SQLServer

    • (2) để cài đặt tool quản lý trực quan

  2. Download 1 file tại (3), nó là tổng hợp của (1) và (2) trong cùng 1 file.

Sau khi download thành công:

2- Cài đặt

Cài đặt:

Chọn tất cả các tính năng.

Chọn: Named Instance

Tiếp theo bạn lựa chọn chế độ "Mix Mode" điều đó cho phép bạn login vào SQL server theo 2 cách:

  1. Sử dụng Username/password đăng nhập của windows.

  2. Sử dụng username/password của SQLServer

Chờ cho tới khi việc cài đặt hoàn tất.