Trang chủ > Hosting > Câu hỏi thường gặp > Làm thế nào để ASP.NET kết nối được MYSQL?

Làm thế nào để ASP.NET kết nối được MYSQL?

Sau khi tạo db từ CPanel bạn thiết lập code như sau:

Ví dụ:

Imports MySql.Data
Partial Class _DefaultInherits System.Web.UI.Page
Dim String_connect As String = "Server=10.0.0.139;Database=nguyetTest2004;Uid=nguyetTest2004;Pwd=vTCSBNa8af"

Private Function InsertTables() As String

Dim Con As MySqlClient.MySqlConnection = New MySqlClient.MySqlConnection(String_connect)
Dim SQl = "INSERT INTO `testtable`(`content`) VALUES (