Trang chủ > Gian hàng TentenShop.vn > Tôi có cần upload hình ảnh lên máy chủ của riêng tôi?

Tôi có cần upload hình ảnh lên máy chủ của riêng tôi?

Bạn không cần phải upload hình ảnh lên máy chủ của riêng bạn.

Chúng tôi cho phép bạn tải lên hình ảnh đến các máy chủ của chúng tôi, không chỉ hình ảnh sản phẩm, mà còn bất kỳ hình ảnh nào khác mà bạn muốn sử dụng trên trang web của bạn.

Bạn có thể tải “Hình ảnh sản phẩm” ở trang “Thêm mới sản phẩm” hoặc trang “Sửa sản phẩm".

Những ảnh khác có thể được tải lên thông qua trang “Quản lý ảnh” ở Menu “Thiết kế” trong trang quản trị admin của bạn.

Nhấp vào tên của một hình ảnh bạn đã tải lên trang này sẽ hiển thị đường dẫn URL trực tiếp của hình ảnh đó, và bạn có thể sử dụng URL này khi thiết kế trang web của bạn.