Home > Dành cho đại lý > Tổng quan về trang đại lý > Thống kê dịch vụ sử dụng trong đại lý

Thống kê dịch vụ sử dụng trong đại lý

Để xem hiện tại Đại lý đang quản lý bao nhiêu dịch vụ : Tên miền, hosting ...
Ngay ở giao diện trang chủ, Đại lý có thể có thể xem ngay được số liệu thống kê tổng quát (như hình dưới)

Click vào con số để xem danh sách dịch vụ tương ứng trường thống kê.