Home > Dịch vụ Cloud > Kusanagi Cloud > [Kusanagi Cloud 19] - Thay đổi phiên bản PHP cho Kusanagi Cloud

[Kusanagi Cloud 19] - Thay đổi phiên bản PHP cho Kusanagi Cloud

Hiện tại Kusanagi Hỗ trợ mặc định là PHP 7.3 bản mới nhất tuy nhiên trong quá trình sử dụng chúng ta cần cấu hình các bản php thấp hơn như 5.6 để chạy website thì chúng ta có thể cấu hình như sau

  1. Login ssh vào vps kusanagi 
  2. Gõ lệnh kusanagi hhvm

 

 

Như vậy chúng ta đã cấu hình thành công cho kusanagi dùng php5.6

Để nâng lại về php 7.3 chúng ta dùng lệnh

kusanagi php7