Home > Trang quản lý dịch vụ > Tổng quan về trang đại lý > Kiểm tra số dư và chính sách của đại lý

Kiểm tra số dư và chính sách của đại lý

Số dư tài khoản Đại lý được hiện thị ngay ở phần trang chủ Đại lý khi đăng nhập thành công.

 

Bảng giá dịch vụ cập nhật trong trang đại lý là giá áp dụng khi đăng ký dịch vụ và đã được điều chỉnh theo chính sách tương ứng với cấp đại lý đó.