Hướng dẫn cài đặt Direct Admin

Hệ điều hành hỗ trợ:

 

Fedora 7, 8 (not supporting future versions)

RedHat Enterprise / CentOS 4.x, 5.x, 6.x (64-bit: 4.1 - 4.5, 5.x, 6.x)
FreeBSD 5.x, 6.x, 7, 7 64-bit, 8 64-bit, 9 64-bit (7.3 and 9 may require an exim recompile)

Debian 4.0, 5.0, 6.0. 64-bit: 5.0, 6.0 (click for Ubuntu)
Which OS am I using?
Operating System End-of-Life Policy


Cấu trúc phân vùng ổ đĩa quy chuẩn

/boot          40 meg 
swap          2 x memory
/                rest of drive


*** Lưu ý quan trọng: DIRECTADMIN sẽ tiến hành cài đặt tất cả các thành phần như: Apache, PHP, MySQL, FTP, Sendmail, và nhiều dịch vụ khác....
Tất cả những điều bạn cần là cài đặt một hệ điều hành mới.


Các dịch vụ sẽ được Directadmin cài đặt lên máy chủ:

 

DirectAdminControl Panel Software
Apache 1.3, 2.0, 2.2, 2.4Web Server
Php 4.4, 5.2 or 5.3, 5.4Php Scripting Language (CLI, or suPhp(cgi))
PhpMyAdminMySQL Database Manager
MySQL 4.1/5.0/5.1/5.5MySQL Databases
Exim 4Exim Mail Manager
Majordomo 1.94.5Majordomo Mailing List Manager
DovecotPop/Imap Server. Uses Maildir
Proftpd 1.3FTP Server


Các phiên bản của dịch vụ trên sẽ tuỳ thuộc vào phiên bản hệ điều hành.

Đối với phiên bản DirectAdmin hiện tại, sẽ cần phiên bản hệ điều hành mới nhất 


Trước khi tiến hành cài đặt DirectAdmin, Cần cài đặt lên server một số thành phần hỗ trợ quá trình cài đặt tự động như sau:

Trên hệ điều hành tương ứng, Chạy lệnh sau để tiến hành cài đặt 


Rehat/Fedora/CentOS
 Chạy lệnh sau để tiến hành cài đặt:

yum -y install wget gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio libcom_err-devel libcurl-devel gd zlib-devel zip unzip libcap-devel cronie bzip2 db4-devel cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed autoconf automake libtool which

Sau khi tiến hành các cài đặt cơ bản trên, Quá trình cài đặt DirectAdmin được tiến hành theo các bước sau:


Đăng nhập với quyền root vào server và tải về file cài đặt tự động setup.sh


# wget http://www.directadmin.com/setup.sh


Thay đổi phân quyền file setup.sh:

 

# chmod 755 setup.sh

Tiến hành cài đặt tự động bằng câu lệnh sau:

 

# ./setup.sh

Sau khi nhập các thông tin gồm:

- UID: Tên tài khoản DA
- LID: thông tin bản quyền theo địa chỉ IP server.

- hostname: tên máy chủ.


Quá trình cài đặt được tiến hành tự động đến khi kết thúc việc cài đặt Directadmin.