Home > Hosting > Mẫu Website Builder > Hosting > Hướng dẫn thay bản đồ ở mục liên hệ trên website builder

Hướng dẫn thay bản đồ ở mục liên hệ trên website builder

Tiếp nối việc cài đặt thành công 1 mẫu website builder, TenTen sẽ hướng dẫn các bạn làm sao thay được bản đồ về địa chỉ mong muốn trên mẫu website builder.

Bước 1: Truy cập vào trang quản trị Website Builder.

Bước 2 : Tìm mục  " Liên Hệ "

Bước 3 : Tìm trên Gmap địa chỉ của bạn .

Bước 4 : Ấn " Chia sẻ " Trên Gmap 

Bước 5: Ấn " Nhúng bản đồ "

Bước 6 : Coppy đoạn mã trên link bản đồ :

Ví dụ thay địa chỉ thành  Hồ Hoàn Kiếm , cả đoạn mã nhúng trên gmap là : 

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.097742479828!2d105.85017601493259!3d21.02877473599841!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab953357c995%3A0x1babf6bb4f9a20e!2zSOG7kyBIb8OgbiBLaeG6v20!5e0!3m2!1svi!2s!4v1506617260014" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>

Các bạn chỉ coppy đoạn sau  : 

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.097742479828!2d105.85017601493259!3d21.02877473599841!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab953357c995%3A0x1babf6bb4f9a20e!2zSOG7kyBIb8OgbiBLaeG6v20!5e0!3m2!1svi!2s!4v1506617260014

 

Bước 7: Ấn " IFRAME " 

Bước 8:  Thay địa chỉ hiện có thành đường link vừa coppy trên  vào mục URL

Bước 9 : Ấn đồng ý 

Bước 10 : Ấn lưu thay đổi và ra xem thành quả chúng ta làm được .

Chúc các bạn thành công !