Trang chủ > Hosting > Câu hỏi thường gặp > Cấu trúc thư mục mặc định của host TENTEN là như nào?

Cấu trúc thư mục mặc định của host TENTEN là như nào?

Cấu trúc thư mục mặc định của host TENTEN là như nào?
I. Đối với hosting linux: Sau khi kích hoạt thành công hosting, hệ thống tenten tự động tạo ra 02 thư mục ban đầu với tên backup và ten_domain ( folder này có tên giống tên domain gán vào hosting khi bạn đăng ký với tenten).

Cấu trúc thư mục mặc định của host TENTEN là như nào

 

- Nội dung website sẽ sử dụng được khi toàn bộ source code được đặt trong thư mục trùng với tên miền gán vào hosting.
Mặc định foler Permissions (chmod) được đặt ở 755 .Nếu thay đổi thành 777 sẽ gây ra lỗi 500 (internal server error.)
- Định dạng  tên file khởi động :
index.html index.htm  default.html  default.htm  index.cgi  index.pl  index.php  index.php5  index.rb  index.py
II. Đối với hosting windows: Sau khi kích hoạt thành công hosting, hệ thống tenten tự động tạo ra các thư mục như sau:

Cấu trúc thư mục mặc định của host TENTEN là như nào

- Nội dung website sẽ sử dụng được khi toàn bộ source code được đặt trong thư mục httpdocs
- Định dạng được tên file khởi động :
Default.htm default.asp index.htm index.html iisstart.htm default.aspx index.php
+ Đối với hosting windows, người dùng có thể tự định nghĩa tên file khởi động cho website trong trang quản trị hosting https://cpanel.tenten.vn  --> mục CẤU HÌNH ASP.NET
--> Thêm tên file cần định nghĩa (ví dụ : trangchu.htm) ở mục Default Document
--> Chọn cập nhật

Cấu trúc thư mục mặc định của host TENTEN là như nào

Vui lòng giữ đúng cấu trúc mặc định của hệ thống TenTen đã tạo ra