Trang chủ > Gian hàng TentenShop.vn > Tôi đã thực hiện thêm một sản phẩm mới nhưng sản phẩm đó lại không hiển thị trên gian hàng của tôi? Làm sao để có thể hiển thị sản phẩm này trên gian hàng?

Tôi đã thực hiện thêm một sản phẩm mới nhưng sản phẩm đó lại không hiển thị trên gian hàng của tôi? Làm sao để có thể hiển thị sản phẩm này trên gian hàng?

Nếu một sản phẩm không được hiển thị trên gian hàng của bạn, có thể là do một trong những nguyên nhân dưới đây:

- Tình trạng hiển thị sản phẩm trong trang “Thêm mới sản phẩm” khi bạn nhập thông tin đang được chọn là “Không hiển thị”. Bạn tìm kiếm sản phẩm trong “Danh sách sản phẩm”, nhấp vào “Sửa” để đến trang “Sửa sản phẩm”. Trên trang này, bạn chọn “Hiển thị” ở mục “Có hiển thị sản phẩm không” ở phía trên bên phải trang “Sửa sản phẩm”.

- Sản phẩm đó thuộc “Loại sản phẩm” mà được cài đặt là “Không hiển thị”. Để sửa, bạn vào Menu “Sản phẩm”, chọn “Loại sản phẩm”, nhấp chuột vào tên loại sản phẩm mà sản phẩm bạn muốn sửa thuộc về để hiện ra một trang mới. Trong trang mới này, ở mục “Cài đặt hiển thị”, bạn chọn “Hiển thị” và nhấp “Cập nhật” để làm hiển thị sản phẩm.

- Khi sản phẩm được quản lý trong kho hàng, kho hàng chỉ còn 0 sản phẩm và bạn cài đặt để sản phẩm không hiển thị khi hết hàng trong kho. Bạn có thể sửa trong trang “Sửa sản phẩm hoặc trong “Kho hàng” trên trang quản trị admin của bạn.

- Ở trang “Thêm mới sản phẩm” hoặc trang “Sửa sản phẩm”, bạn đã cài đặt khoảng thời gian hiển thị riêng cho sản phẩm ở mục “Cài đặt thời gian hiển thị” ở phía bên phải trang và thời gian hiện tại nằm ngoài khoảng thời gian đó.