Cloud VPS

Hướng dẫn bật - tắt các Port cơ bản trên trang quản trị dịch vụ Cloud
Tại trang quản trị dịch vụ Cloud tại tenten hỗ trợ chức năng bật -tắt các Port c...
Hướng dẫn shutdown VPS trên trang quản trị dịch vụ
Để shutdown (tắt) VPS quý khách thao tác như sau: Để reboot VPS qua trang quản ...
Hướng dẫn reboot VPS trên trang quản trị dịch vụ
Để reboot VPS qua trang quản trị dịch vụ quý khách thao tác như sau: B1: truy c...
Hướng dẫn xóa Cloud VPS không sử dụng
Hướng dẫn xóa VPS không sử dụng. B1: đăng nhập vào tenten.could B2: Sau đó tha...
Hướng dẫn lưu image Cloud VPS
Với chức năng lưu image, bạn có thể lưu [Ổ đĩa boot] hoặc [Ổ đĩa bổ sung] gắn vớ...